HOME >> VIDEO LIST

BẰNG KHEN
CỦA TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN
dành cho ông Nguyễn Trí Dũng

CERTIFICATE OF COMMENDATION
Consul General of Japan extends his deepest regards to
Mr. NGUYEN TRI DUNG

21 Sept. 2012

Back