HOME >> VIDEO LIST

HỘI NGHỊ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI LẦN HAI
“Tầm nhìn đến năm 2020
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
hội nhập và phát triển cùng đất nước”

Thành phố Hồ Chí Minh, 26 - 30 / 09 / 2012
( HTV9)

Thông tin tham khảo

Back