HOME  
We are ready to support
Economic and Cultural Cooperation with Vietnam


PRODUCTIONSản xuất linh kiện điện tử công nghệ cao, đã xuất khẩu hơn 200 triệu sản phẩm sang thị trường quốc tế.
Producing high technology electronic components, Minh Tran Company, to date, has exported over 200 million of products to international markets.Chương trình phát triển là chú trọng đào tạo công nhân kỹ thuật và mở rộng hợp tác khoa học kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất với các đơn vị trong và ngoài nước đặc biệt là Nhật Bản để gia tăng số lượng và giá trị xuất khẩu.
Our development program is aimed to provide further training programs for technical workers and to expand science and technology cooperation and applied research in production with other domestic and foreign partners, particularly Japan is to export volume and quality.


NETWORK OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR DEVELOPMENT
LIONS MANSION GREEN HISAYA ODORI 604
3-5-16 MARUNOUCHI NAKA KU, NAGOYA SHI, AICHI KEN
TEL: 81-52-228 0188 FAX: 81-52-228 8839 E-mail
: